ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ                                    БАКАЛАВРИАТА 
BAKALAVRIAT BOSQICHINING BARCHA YO'NALISH                                            TALABALARI UCHUN